Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

prettywoman
3537 4ec1
:c
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viasowa sowa
prettywoman
8872 7a1b 500
Reposted fromgrobson grobson viasowa sowa
prettywoman
8873 4a00 500
Reposted fromgrobson grobson viasowa sowa

October 18 2014

prettywoman
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych.
Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromrickymp rickymp vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny

October 11 2014

prettywoman
6388 0e21
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaFiodor11 Fiodor11

September 19 2014

prettywoman
prettywoman
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

— (1 Kor 12,31-13,13)
prettywoman
9627 c80b
Reposted fromlornaa lornaa viaFiodor11 Fiodor11
prettywoman
5973 9264 500
Reposted fromfelicka felicka viaFiodor11 Fiodor11
prettywoman

September 14 2014

prettywoman
4083 850d
Reposted fromoopsiak oopsiak

September 12 2014

prettywoman
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viamisspandora misspandora

August 13 2014

prettywoman
8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viamisspandora misspandora
prettywoman
5640 3eef 500
Reposted frombeinthe beinthe viamisspandora misspandora

June 30 2014

prettywoman
4102 16de
Reposted fromflesz flesz viamisspandora misspandora
prettywoman
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg vialululemony lululemony

May 17 2014

prettywoman
prettywoman
2738 78db 500
I niech mi ktoś jeszcze powie, że Polska nie jest piękna! * Hala Gąsienicowa, Tatry, POLSKA
Reposted fromwhoever whoever viamisspandora misspandora

October 29 2013

prettywoman
Ja zawsze radzę nowożeńcom: kłóćcie się ile chcecie, niech latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody.
— papież Franciszek, mistrz !
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl